Snelle levering
Veilige betaling
Klantenservice ma-vr / 9u-16:30 : 0495 526 502
Spaarbonus 2,5% - 10%
Geen producten in winkelwagen 0
Algemene Voorwaarden

  Bedrijfsinformatie:

  Uniqkleding.nl verkoopt fashion artikelen via het internet. Uniqkleding.nl
  Lindanusstraat 12, Nederweert
  6031 EA Nederweert (Limburg) Tel: 0495 - 84 32 42 (9:00 - 17:00 uur)
  Fax: 0495 - 52 62 45
  Email: info@uniqkleding.nl KvK Roermond nr.: KVK1206.1676
  BTW nr.: BTW-NL154.553.384.B01

  Artikel 1. Toepasselijkheid

  1.1 Op alle kortingen, acties, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van UniQ zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Neem ze goed door alvorens over te gaan tot bestelling of het aangaan van een overeenkomst.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding, korting, actie of het doen van een bestelling/order bij UniQ houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt en in acht neemt.
  1.3 Van de in deze voorwaarden bepaalde artikelen kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van UniQ worden bedongen door UniQ ingeschakelde tussenpersonen en/of derden.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  2.1 Alle aanbiedingen van UniQ zijn vrijblijvend en UniQ behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen, kortingen en acties te wijzigen, in het bijzonder wanneer het op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door UniQ. UniQ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt UniQ dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  Artikel 3. Prijzen en betalingen

  3.1 De vermelde prijzen op Uniqkleding.nl met betrekking tot de aangeboden producten, artikelen en diensten zijn weergegeven in Euros, inclusief BTW en exclusief handelingskosten en verzendkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
  3.2 Betaling geschiedt per vooruitbetaling of bij ontvangst bestelling (rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als betaaldatum de datum van creditering van de giro- of bankrekening van bedrijfsnaam.
  3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering van de bestelling, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van betreffende prijsverhoging door UniQ.
  3.4 Indien na retournering van producten het totaalbedrag van de originele order onder € 75 komt, behouden wij het recht om de oorspronkelijk verzendkosten wél in rekening te brengen.
  3.5 Indien een bestelling in zijn geheel getourneerd wordt, zullen de oorspronkelijke verzendkosten ook gecrediteerd worden.

  Artikel 4. Levering

  4.1 De door UniQ opgegeven levertijden zijn slechts indicaties. Het is wettelijk bepaalt dat je als consument de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling kunt ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 30 dagen. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is zonder enige consequenties.

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  5.1 Het eigendom van geleverde producten/artikelen gaat over op het moment wanneer je alle verplichtingen jegens UniQ op grond van de overeenkomst bent nagekomen. Het risico ter zake van de producten en artikelen gaat op het moment van de aflevering over op jou.

  Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

  6.1 Jij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door UniQ geleverde artikelen en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  6.2 UniQ garandeert niet dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

  Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

  7.1 Jij hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of jouw bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dien je UniQ daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail inclusief motivatie op de hoogte te brengen.
  7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft UniQ de keuze om desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  7.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan UniQ te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw (consument) rekening komen. Betreffende artikelen mogen niet beschadigd zijn en moeten in oorspronkelijke verpakking retour gezonden worden.

  Artikel 8. Garantie

  8.1 Indien UniQ producten aan de afnemer levert, is UniQ nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden, dan waarop UniQ ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door bedrijfsnaam na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, hoeven niet door UniQ in behandeling te worden genomen.

  Artikel 9. Bestellingen/communicatie

  9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en UniQ, danwel tussen UniQ en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen jou en UniQ, is UniQ niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van UniQ.

  Artikel 10. Overmacht

  10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft UniQ in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat UniQ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan UniQ kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Artikel 11. Diversen

  11.1 Indien jij aan UniQ schriftelijk opgave doet van een adres, is UniQ gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te leveren, tenzij jij aan UniQ schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen dienen te worden bezorgd.
  11.2 Wanneer door UniQ gedurende korte of langere periode al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Jij kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat UniQ deze voorwaarden soepel toepast.
  11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met UniQ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door UniQ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  11.4 UniQ is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, kortingen, acties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Artikel 13. Privacy

  De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die UniQ in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

  a) risicoanalyses
  b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

  Achteraf betalen via Billink

  Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Jouw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald, gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.